Fordypning

Kulturskolen_Blå_Skjerm.png

Trondheim kulturskole har flere fordypningstilbud. Disse tilbudene er spesielt tilrettelagt for elever som har kommet langt innenfor faget sitt, og som viser stor interesse og innsatsvilje. Elever kan få plass etter søknad og prøvespill, audition eller opptaksprøve. Elever fra andre kommuner har mulighet til å søke våre fordypningstilbud, men må da søke plass gjennom kulturskolen i sin hjemkommune. Dette gjelder også elever som har midlertidig bosted i Trondheim, men som ikke har meldt flytting til Trondheim kommune. Les mer om våre fordypningstilbud under.

Lørdagsskolen - klassisk musikk

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for spesielt motiverte elever innen musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.

Alder:
13 - 20 år. I enkelte tilfeller er elevene under 13 år.

Faglig innhold:
Elevene ved Lørdagsskolen får 50 minutter individuell undervisning hver uke på hovedinstrumentet sitt.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk.

Lørdagskonserten klokken 13.00 er sentral i Lørdagsskolen, der får elevene konserterfaring og repertoarkunnskap. Lørdagsskolen har egne akkompagnatører som øver med elevene i forkant av konserten. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv. Konserten er offentlig og annonseres.

Faste ensembler ved Lørdagsskolen er blåseensemble, kammerorkester, pianoklasse og vokalensemble. Andre grupper kan settes sammen etter tilgjengelig besetning.

I løpet av året vil du som lørdagsskoleelev delta på ulike prosjekter i store og små formater.

Undervisningen er fra klokken 8.15-14.00 hver lørdag, og følger grunnskolens skolerute. Elevene kan søke permisjon inntil 2 ganger pr. semester.

Søknad:
Søknadsfrist: 1. mai.
Elever fra andre kommunale kulturskoler kan også søke lørdagsskolen. Søknad til Lørdagsskolen skal være godkjent av hjemkommunen. Rektor ved den aktuelle kulturskolen må sende en bekreftelse til Kulturskolen på at søknaden støttes. Hjemkommunen betaler utgiftene til hovedinstrumentundervisning, fellesfag er gratis for alle elever.

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygging. Elevene kvalifiserer seg til elevplass gjennom opptaksprøve.

Opptaksprøve:
Opptaksprøve foregår i månedsskiftet mai/juni. Den enkelte deltaker får tildelt tid til opptaksprøve. Dette foregår på dagtid, slik at man normalt må  be om fritak fra skole. Hver enkelt deltaker får tildelt ca. 10 min effektiv spilletid. Det er ønskelig at søkerens  instrumentallærer deltar på opptaksprøven. Søknadsfrist: 1. mai

Prøvespillrepertoar: 
Se her

Prøvespill gjennomføres i månedsskiftet mai/juni.

Pris:
kr 1 143 kr per semester. Tilbudet forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag.

Lørdagsskolen - visuelle kunstfag

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for elever fra 13 år. Elevene tas inn etter søknad. Tilbudet er for elever som allerede går på visuell kunst og er et tillegg til ordinær undervisning. Tilbudet skal gi de mest motiverte elevene faglig og personlig utvikling innen visuell kunst, og kan forberede elever som vil søke videre studier innen kunst og estetiske fag. Elevene får undervisning hver lørdag gjennom skoleåret.

Hver vår sendes det ut informasjon om hvordan man søker til elever på visuell kunst. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til opptaksprøve og samtale.

Undervisningen vil i stor grad foregå i Brygga, Kjøpmannsgata 65. I aktuelle perioder kan vi leie verksted for keramikk, grafikk og digitale uttrykk. Vi benytter oss av formidlingstilbudet ved gallerier og muséer i byen, og drar på atelierbesøk hos lokale kunstnere.

Fordypningstilbudet følger skoleåret. Elevene følges opp av fast lærer/mentor som underviser i basisfagene og kunstteori innen visuell kunst. I tillegg underviser gjestelærere i spesielle tema og teknikker.

Undervisningen foregår lørdager kl 9-14.

Fagplan bygges opp etter rammeplanen for kulturskolene.

Se film om fordypningstilbudet her. 

Pris:

kr 1 143 kr per semester. Tilbudet forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag.

Lørdagsskolen - sirkus

Lørdagsskolen - sirkus

Fordypningstilbudet i sirkus er et tilbud for deg som ønsker å fordype deg og satse det lille ekstra for å bli en bedre sirkusutøver. Du får mulighet til individuell oppfølging og å trene mer sirkus sammen med en gruppe på 10 elever.

Det er 3 sirkuslærere og en danselærer fra kulturskolen som er pedagoger på Lørdagsskolen sirkus. Tverrfaglig arbeid mellom sirkus og dans er en av fokusområdene, noe som er i tråd med utviklingen av nysirkus som kunstform internasjonalt. Du vil få møte gjestelærere med spesialkunnskap i ulike disipliner, og få teoretiske timer om for eksempel fysiologi, kosthold og skadeforebygging

Alder:
Fra 12 til 20 år (unntaksvis yngre søkere)

Undervisningstid:
Lørdager kl 10.00-13.00. Verkstedhelger med gjestelærere kommer i tillegg

Undervisningssted:
Huseby skole

Kostnad:
Kr 1000,- pr semester i tillegg til vanlig semesteravgift

Søknadsfrist:
1. juni 
Elever fra andre kommunale kulturskoler kan også søke lørdagsskolen sirkus.

Opptaksprøve:
Opptaksprøve foregår i midten av juni, på ettermiddag/kveld.

Pris:
kr 1 143 kr per semester. Tilbudet forutsetter at eleven innehar en ordinær elevplass innen samme fag.

TAKT - rytmisk musikk

Et musikktilbud til deg som vil noe mer

Alder: 14-19 år

TAKT er et fordypningstilbud innen rytmisk musikk, som tilbys spesielt motiverte elever som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk om plass

Faglig innhold:

Hovedinstrument

Eleven får 50 minutter individuell undervisning per uke på instrumentet.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk.

Samspill vektlegges sterkt. Gruppene settes sammen etter tilgjengelig besetning. Elevene skal spille musikk i ulike sjangre.

Søknad og opptak

Søknad skjer på søknadskjema innen 1. mai.

Søker anbefales av lærer og opptaksprøve består av framføring på hovedinstrument.

Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve, hvor mange ledige plasser det er til enhver tid og hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Elever fra andre kommuner
Elever fra andre kommunale kulturskoler kan delta på T@KT. Det er elevens hjemkommune som betaler for utgiftene til undervisning på hovedinstrument. Fellesfagene er gratis for alle elevene, også de fra andre kommuner.

Søknad til TAKT skal være godkjent av hjemkommunen. Rektor ved den aktuelle kulturskolen må sende en bekreftelse til Kulturskolen på at søknaden støttes.

Opptaksprøven
Opptaksprøven foregår i mai/juni. Eleven får tildelt tid til prøvespill. Dette foregår på dagtid, så man må normalt be om fritak fra ordinær skole. Hver enkelt elev får tildelt cirka 10 minutter spilletid. Det er ønskelig at instrumental lærer deltar på prøvespillet. Samspill, akkompagnement eller lignende avtales på forhånd. Eleven bestemmer, sammen med lærer, selv repertoaret. Opptaksprøven vil også inneholde en samtale, hvor vi snakker om motivasjon og elevens begrunnelse for å søke.

Permisjon
Permisjon innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges to fravær per semester når skolen kan godta fraværsårsaken. Søknad leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Elever som uteblir, kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

Timeplan

Torsdager:

19.00-21.00: Teori/ samspill
I tillegg vil det gjennomføres opptil to helgeseminar per semester.

Undervisning vil foregå på Bispehaugen.


Pris:

kr 1 143 kr per semester.

Teater fordypning - Kupp en klassiker

Teater fordypning - Kupp en klassiker
Kupp en klassiker er et samarbeid mellom Trondheim kulturskole og Trøndelag Teater.

I Kupp en klassiker er det ungdomselever fra Kulturskolens fordypningstilbud i teater, som belyser dagsaktuelle tema og gir sitt perspektiv på teaterklassikere. Forestillingen utformes i et samarbeid mellom skuespillere, regissør og koreograf.

I arbeidet med Kupp en klassiker får teaterelevene verksted med profesjonelle.

Søknadsfrist 1. juni.

Opptaksprøve på ettermiddag/kveld rundt midten av juni. Opptaksprøven består av felles dansetrening og teaterøvelser, visning av egen valgt scene og en individuell samtale mellom søkere og lærerne.

Informasjon om opptaksprøve 12.Juni: Opptaksprøve 24/25


Pris:

3 428 kr per semester.

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
Alder:

Se under tilbudene

Pris:

Se pris under tilbudene.